KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİVERİ SORUMLUSU 

UNVANI

KAYSERİ SANAYİ ODASI

ADRESİ

Alsancak, Kocasinan Blv. NO:161, 38080                                                    Kocasinan / KAYSERİ

E-POSTA

info@kayso.org.tr

KEP  ADRESİ

kayso@hs03.kep.tr

TELEFON

0352 245 10 50  

 6698 sayılı yasanın yürürlüğe girmiş olması ile birlikte bu kanun ve bu kanuna dayalı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla iş bu aydınlatma metnini hazırlamış bulunuyoruz.

Aşağıda odamızın faaliyetleri esnasında odamız üyeleri , meslek komitesi üye temsilcileri , meclis üyesi temsilcileri , yönetim kurulu , disiplin kurulu üyeleri , yedek üyeler ,  ile ilgili  kanunda belirtilen işleme şartlarına bağlı olarak işlenen kişisel veriler ile işlediğimiz kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri ile veri sahibi olarak hakları konusunda bilgilendirmelere yer verilmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Öncelikle kişisel verileriniz; 6698 sayılı kanunun 4.maddesinde belirtilen

1-Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

2-Doğru ve gerektiğinde güncel olma

3-Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

4-İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

5-İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.

Genel İlkelerine uygun şekilde ilgili veri sahiplerinin kimlik , iletişim , mesleki deneyim ,medeni durum, görsel ve işitsel veriler , finans , Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, hukuki işleme  dair   kişisel verileri  işlenmekte olup ve işleme amaçları aşağıdaki gibidir;

 • 5174 sayılı Yasanın başta 12. Madde hükümleri olmak üzere mevzuattan kaynaklı oda görevlerinin yerine getirilebilmesi, odamız faaliyetleri çerçevesinde  gerekli kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ,  onaylanması ve ilgililerine ulaştırılması
 • Yurt içi ve yurt dışı fuar , etkinlik , gezi ve ziyaret programlarının ayarlanması ve takibi
 • Üyelerinin ihtiyacı olan belgelerin hazırlanması ve verilmesi bunlara ilişkin hizmet kalitesinin artırılması ve hızlandırılması
 • Üyeler hakkında ihbar ve şikayetlerin takibi ve değerlendirilmesi
 • Odamız iştiraklerinde odamızın temsili için  ilgili ve yetkili kişilerin belirlenmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi
 •  Odamız eğitim , bilgilendirme , yetkili kişi ve kurum ziyaretleri ve mevzuat gereği yapılan organ toplantıları ile ilgili her türlü bilgilendirmenin yapılması , bu toplantılara ilişkin görsel ve işitsel verilerin sosyal medya , ulusal ve uluslararası medya organlarında kamu oyu ile paylaşılması

- Her türlü iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

- Ödeme ve finans işlemlerinin yürütülmesi 

- Üye sicil işlemlerinin yürütülmesi

- Oda faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı seyahat organizasyonlarının yürütülmesi , vize ,yol konaklama işlemlerinin takibi

- Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek

- Yetkili kişi/ kurum/ kuruluşlara bilgi verilmesi,

- Faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

- Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

- Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

- Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Üye  İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Üye Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARMA AMAÇLARI 

 

Sıra No

Veri Aktarımı Yapılan Alıcı Kategorisi 

AKTARIM AMACI

HUKUKİ

SEBEBİ

1

Oda İştirakleri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması

2

Mal ve Hizmet alınan Tedarikçiler

Odamızın ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetin tedariki için gerekli olan ve/veya tedarikçi ile yapılan sözleşmenin ifası için gerekli hallerle sınırlı şekilde

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

3

Yetkili Kişi, Kurum, Kuruluş; Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurum ve kuruluşlarına verilen hukuki yetki ve görevler çerçevesinde bu kurum ve kuruluşlardaki işlemlerin yerine getirilmesi veya kurum ve kuruluşlardan gelen bilgi /belge taleplerinin yerine getirilmesi amaçları ile sınırlı şekilde

Kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri aktarılmasının zorunlu olması

4

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri

Oda faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek, sosyal medya ve web sitesi üzerinden kamuoyu bilgilendirmelerini yapmak amacıyla ve mevzuat hükümleri uyarınca hukuki yetkisi dahilinde ilgili gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine amaçla sınırlı paylaşım yapılabilmektedir

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ,İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri aktarılmasının zorunlu olması

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ:
Odamız hali hazırda aşağıda belirtilmiş olan otomatik olan veya olmayan yöntemlerle veri toplamaktadır;

işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER:

Odamız faaliyetlerini yürütebilmesi için “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” , “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi  odamıza şahsen başvuru yapmak veya noter vasıtası ile bildirimde bulunmak  veya   Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ,  Mobil imza  ,5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak odamız   KEP veya elektronik posta adresine göndermek ya da varsa odamıza  daha önce bildirilmiş  ve odamız sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi  kullanılmak suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvuralar talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, talebiniz ile ilgili yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. Maddesinde de belirtilen şekilde ücret talep edilebilir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve mevzuatta belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler