BİRİMLER

BİRİM ADI

GÖREVLER

GENEL SEKRETER

Kanun, tüzük ve Oda iç yönetmeliklerinde belirtilen ve ayrıca Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilen görevler çerçevesinde Oda'nın tüm işlerini yürüten en üst kademe yöneticisidir.

Genel Sekreter, görevlerin yerine getirilmesinde ilgili kanun, tüzük ve iç yönetmelik hükümleri ile Yönetim Kurulunca kendisine tanınan yetkileri kullanır. Oda tarafından sağlanan hizmetlerin ve yürütülen faaliyetlerin kanun ve yönetmeliklere uygun biçimde yerine getirilmesini sağlar.

GENEL SEKRETER YARDIMCI


 

Odanın işlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

SANAYİ -TİCARET- RAPORLAMA BİRİMİ

A. SAVAŞ ERTUĞRUL 
sertugrul@kayso.org.tr

Üyelerin, gümrük, teşvik ve kapasite esas mevzuatlarının uygulanmasına yönelik inceleme talepleri ile resmi makamlardan Kayseri Sanayi Odası'na intikal eden araştırma ve inceleme konularını karşılamak üzere Oda içi veya Oda dışı eksperlerin (mühendis) katılımıyla oluşturulan ekspertiz heyeti aracılığı ile firma işyerinde, gümrük sahalarında ve mahallinde tetkikte bulunmak ve konu ile ilgili belgeler üzerinde inceleme yapmak suretiyle raporlar düzenler.

Türk sanayisini yakından ilgilendiren kanun, kararname ve uygulamalar hakkında Oda görüşünü oluşturucu çalışmalar yapar. Ülkemizin üretim, ham ve yardımcı madde potansiyelinin bilinmesi ve sürekli olarak izlenmesi amacıyla tüm imalat sanayinde faaliyette bulunan kamu ve özel sektör tesislerinin kapasitelerini saptayıcı çalışmalar yapar.

SİCİL VE MALİ İŞLER BİRİMİ

METİN EKİCİ
mekici@kayso.org.tr

Odanın tüm muhasebe işlemlerini kanun ve yönetmeliklere göre yürütür, muhasebe kayıtları ve evrakını düzenler ve muhafaza eder.
Kanun ve TOBB Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde günlük tahsil, tediye ve mahsup fişleri düzenler. Aylık mizan ve hesap durumları çıkarır. Düzenlenen evrak ve belgeler kanun gereği muhafaza eder.

Üye İlişkilerini, ilgili mevzuat çerçevesinde sanayici firmaların Kayseri Sanayi Odası'na üyelikleri ile ilgili işlemleri yürütür. Kayseri Ticaret Sicil Memurunca tescili yapılan sanayicilerin kayıt başvurularını inceler ve Oda'ya kayıtlarını sağlar. Üyelerin durumlarında meydana gelen değişiklikleri sürekli izler ve bu değişiklikleri kayıtlara işler.

ARAŞTIRMA -BASIN VE YAYIN BİRİMİ

  YAVUZ ŞAHİN
ysahin@kayso.org.tr

Medya kuruluşları ile ilişkilerini yürütür, bu kuruluşlarla karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunur. Kamuoyuna duyurulması gereken Oda faaliyetlerinin tüm medya kuruluşlarına bildirilmesini sağlar. KAYSO Bilgi Dergisi ve ebülten yayınlar. Kayseri Sanayi Odası etkinliklerini haber yapar.

DIŞ TİCARET - FUARLAR - AB VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ


 

Uluslararası işbirliği fırsatları, aktif ihracat programı, yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım bilgisi, yurtdışı ihale duyuruları, AB programları, AB yayınları hakkındaki konularda Kayseri Sanayi Odası üyelerini bilgilendirir.
Proje ofisi çalışmalarını koordine eder.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

  NURBANU ÖZSOY YORULMAZ
nnozsoy@kayso.org.tr

Kalite Yönetim Sistemi'nin EN ISO 9001:2015 standardı, Kalite Politikası ve hedefler doğrultusunda izlenmesi, değerlendirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi konusundaki tüm çalışmaları yürütür.
Akreditasyon Sorumlusu olarak akreditasyon kriterlerinin uygulamalarını takip eder.

 

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ

ABDÜL SAMET ARGUÇ
sarguc@kayso.org.tr

Teknolojik gelişmeleri yakından izlemekte,  bilgi teknolojileri konusunda Odadaki faaliyetler yerine getirmektedir.

İDARİ İŞLER BİRİMİ

  HASAN YİĞİT
hyigit@kayso.org.tr

Kayseri Sanayi Odası'nın hizmet binasındaki iç hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu kapsamda, Oda binaları, demirbaş malzemeleri, elektrik-elektronik ve kazan dairelerini tamir, tadilat ve bakım onarımını yapar. Oda'nın genel temizlik ve büro hizmetleriyle, yemek, santral hizmetleri, sivil savunma, yangından korunma ve genel güvenlik hizmetlerini yürütür. Oda'nın kırtasiye, demirbaş, büro malzemesi ve benzeri gereksinimlerini satın alır, demirbaş, tesisat ve malzemelerin kayıtlarını tutar. Hizmet binası, çevre düzenlemeleri, bahçe ve peyzaj işlemlerini yürütür. Şehir içi ve şehir dışı ulaşımı sağlar.

İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

İnsan Kaynakları Şubesi, Oda personelinin işe alınma, oryantasyon, atama, yükselme, tanıma, ödüllendirme, eğitim, staj, hastalık ve izin işlerini takip eder ve gerekli kayıtları tutar. Personelin özlük hakları (maaş, fazla mesai, yolluk vb) ile sağlık ve sosyal yardım, konut yardımı, sigorta ve emeklilik işlerini düzenler ve yürütür.


YÖNETİCİ ASİSTANI

  SANİYE ALÇI
sarat@kayso.org.tr

Gelen evrakın kaydı ve ilgililerine dağıtımını, Oda'dan çıkan yazıların kayıt, sevk ve postalanmasını, karar, Yönetim Kurulu gündem ve kararları ile meclis toplantılarının gündem ve duyurusunu yapar. 
 

HUKUK DANIŞMANI

  Av. NİHAT ŞİMŞEK
avnsimsek@kayseridanismanlik.com

Hukuk Danışmanı, sanayiye ilişkin mali ve diğer ilgili mevzuatı toplar, izler, değişiklik önerileri hazırlar ve Kayseri Sanayi Odası üyelerini bu konularda bilgilendirir. Oda üyelerinin, Oda personelinin ve üçüncü şahısların Oda ve teşkilat yönünden ortaya çıkacak hukuki sorunlarını inceler, değerlendirir ve sonuçlandırır.

Odalar, üyeler ve teşkilat ile ilgili ile ilgili yasa, tüzük, bildiri ve yönetmelik uygulamalarıyla ilgili hukuki görüşler hazırlar, önerilerde bulunur.

MALİ DANIŞMAN

YMM İzzet BALTA

Tüm Oda gelir ve giderlerinin 5174 Sayılı kanun ve yönetmelikler çercevesinde yapıldığının denetimini yapar.

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler