MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTOLARI HK.

27 Mayıs 2022

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği'nin Atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." hükmü gereğince motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması, gerek atık yağ toplama miktarlarının artırılması gerekse atık yağların gayri resmi yollarla akaryakıta karıştırılması veya enerji amaçlı kullanılmasının önüne geçilmesi noktasında önem arz ettiği belirtilmektedir.

Çevre Kanunu'nun Ek 15. Maddesinde "Motor yağı değişimlerinin Bakanlıkça yetki verilen işletmeler tarafından yapılması veya atık motor yağlarının bu hükmü, 20'nci maddesindeki yerlere teslim edilmesi zorunludur." Hükmü, Çevre Kanunu'nun "İdari nitelikteki cezalar" başlıklı 20. Maddesinin (dd) bendinde ise "Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 13.620 Türk lirası idari para cezası verilir." Hükmü yer almaktadır. İl Müdürlüğüne müracaat eden 368 işletmeye MOYDEN Belgesi düzenlenmiş olmakla birlikte İl Müdürlüğüne henüz MOYDEN Belgesi almadığı halde motor yağı değişimi yapan işletmeler hakkında şikayetler iletilmektedir.

Bu kapsamda, ilimizdeki motor yağı değişimi yapan ancak yetki belgesi bulunmayan işletmelerin idari para cezasına muhatap olmamaları için https://kayseri.csb.gov.tr/motor-yagi-degisim-noktasi-izin-belgesi-islemleri-i-99705 link adresinde yer alan açıklayıcı bilgiler ve başvuru formları ile İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler