BİLGİLENDİRME (YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ)

14 Haziran 2021

Sayın Üyemiz,

Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Resmi Gazete'nin 29.05.2021 tarih ve 31495 sayılı nüshasında; “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Buna göre; Yönetmeliğinin 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi “Hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesi,” şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası “Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Aynı Yönetmeliğinin 18 nci maddesinin üçüncü fıkrası “Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.” şeklinde değiştirilmiştir. 

Ayrıca mezkur yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİÇİ MADDE 3 - (1) 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun geçici 14 üncü maddesi uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dahil eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar.” 

Olası mağduriyetlerin yaşanmaması için mezkur yönetmelik değişikliği ekte gönderilmekte olduğu hususunu,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

  

Ek: Bilgilendirme (Yönetmelik Değişikliği) detayları için tıklayınız..

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız