PATLAYICI MADDE SEKTÖRÜNDE SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ

10 Mayıs 2019

PATLAYICI MADDE SEKTÖRÜNDE SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİLMESİ

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından son dönemde artış gösteren terör eylemlerinde, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin kullanılmasının önlenmesi amacıyla bu maddelerin ülkemizde üretim, ithalat, ihracat, nakil ve son kullanıcı tarafından imhasına kadar olan süreçte güvenlik önlemlerinin arttırılmasının zorunlu hale geldiği, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere dair usul ve esasları düzenleyen 87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemeleri ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük’ün;

22’nci maddesinde “İşyerlerinin kapıları iş saatleri dışında kilitli bulundurulur; silahlı ve kontrol saatli koruma görevlileri tarafından günün yirmi dört saatinde gözetim altında tutulur” hükmü,

85’inci maddesinde “Patlayıcı madde depolarında, sürekli olarak, durumları silah taşıma belgesi verilmesine uygun, yeterli sayıda bekçi bulundurulması zorunludur…” hükmü,

59’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında ise “patlayıcı maddelerin yükleme, boşaltma ve taşınmasında diğer güvenlik önlemleri yanında, Bakanlar Kurulunun 30/4/1953 günlü ve 6/685 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan sabotajlara Karşı Korunma ve Sabotajları Önleme Hakkında Talimat hükümlerine göre de gerekli önlemler alınır.” hükmünün amir olduğu belirtilmektedir.

Bu talimatlar yerine yürürlüğe konulan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliğinin 11. Maddesinin (j) bendinde yer alan “Malzeme yükleme ve boşaltmalarında ve özellikle sabotaja elverişli olmaları nedeniyle parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde nakliyatında özel tedbirler alınması sağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda;
a) Sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde depoları ve üretim tesislerinin özel güvenlik izni alınmak suretiyle yeterli sayıda silahlı özel güvenlik görevlisi ile korunmasının sağlanması,
b) Üretim tesislerinde, patlayıcı madde depolarında ve patlayıcı madde nakillerinde görevlendirilecek silahlı özel güvenlik görevlilerinin valiliğin uygun göreceği kişilerden olması,
c) Piroteknik maddeler, ses ve gaz fişeği ile av fişekleri hariç olmak üzere sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin nakli esnasında her nakil aracı için en az bir silahlı özel güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi,
d) Nakil müracaatlarında silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirdiğini bildirmeyenlere Patlayıcı Madde Taşıma İzin Belgesi düzenlenmemesi,
e) Depo ve üretim tesisleri ile nakillerde silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirilip görevlendirilmediğinin denetlenmesi,
f) Silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirmeyenler hakkında Tüzük’ün 129’uncu maddesine göre işlem tesis edilmesi hususunu,

Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,


Nihat MOLU
Genel Sekreter

 

02.08.2016

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler