ÜRETİM REFORM PAKETİ İLE YAPILAN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

10 Mayıs 2019

ÜRETİM REFORM PAKETİ İLE YAPILAN ÖNEMLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ


Sayın Üyemiz,
Bilindiği üzere 1 Temmuz 2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18.06.2017 tarih ve 7033 Sayılı Kanun (Üretim Reform Paketi) kapsamında pek çok mevzuat değişikliği yapılmıştır. Bunlardan Sanayicilerimiz açısından önemli olduğunu düşündüğümüz maddelerden TRT Payı, Emlak Vergisi, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunlarında yapılan değişikliklere ilişkin önemli noktalar aşağıda verilmiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,


1-) Sanayicinin Elektriğinden TRT Payı Alınmayacak: Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin maliyet yüklerinin azaltılması amacıyla üretime yönelik elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacaktır.
ÜRP Madde 27: 04/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun 4 üncü maddesinin;

2) (c) fıkrasına “satış bedelinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “(sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç)” ibaresi eklenmiştir.
Değişiklik yapılan ilgili maddenin son hali aşağıda verilmiştir.
Madde 4 – …

c) Nihai  tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin (sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç) yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.

Sözkonusu muafiyetten faydalanabilmek için tesisinizin bulunduğu adrese ait Sanayi Sicil Belgeniz ile birlikte elektrik enerjisini satın aldığınız kuruma müracaat etmeniz gerekmektedir.

2-) Sanayicinin Organize Sanayi, Serbest, Endüstri Ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri İle Sanayi Sitelerinde Yapacakları Yatırımlar, Damga Ve Emlak Vergileri İle Harçlardan Muaf Olacak:
İşletmelerin organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlarda yatırım maliyetinin azaltılması amacıyla;

i-) Bu alanlardaki binalar emlak vergisinden istisna tutulacaktır. Ancak binanın kiraya verilmemiş olması gerekmektedir. Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirlerinde bu şart aranmaz.
ÜRP Madde 10: 29/07/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (m) fıkrasına parantez içi ibareden sonra gelmek üzere “ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmiştir.

Değişiklik yapılan ilgili maddenin son hali aşağıda verilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Muaflık ve İstisnalar
Daimi muaflıklar:
Madde 4 – Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır…

m) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binalar (Vakıf senedindeki cihete tahsis edilmek şartıyla) ile organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar.

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi olarak emlak vergisi muafiyeti getirildiği için kanunda yer alan benzer mahiyetteki geçici muafiyetler kaldırılacaktır.

ii-) İşletmelerin sözkonusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisine ilişkin sözleşme ve taahhütnamelerden damga vergisi alınmayacaktır.
ÜRP Madde 7: 01/07/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“53. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.”


Değişiklik yapılan ilgili maddenin son hali aşağıda verilmiştir.
(2) SAYILI TABLO
Damga vergisinden istisna edilen kağıtlar:

IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar:

53. Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde bulunan arsaların tahsisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler ve taahhütnameler.


iii-) Yine bu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri, bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis sözleşmeleri uyarınca tahsis edilenlere devir ve tescil işlemleri, bu arsa üzerine inşa edilen binaların cins değişikliği işlemleri, harçlardan muaf olacaktır.
ÜRP Madde 8: 02/07/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.”

Değişiklik yapılan ilgili maddenin son hali aşağıda verilmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
Harçtan müstesna tutulan işlemler:
Madde 59 – Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır:

n) Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri.

Yukarıda yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer alan muafiyet ve istisnalara ilişkin hükümler saklıdır.

12.09.2017

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler