7143 SAYILI KANUN İLE ODA ÜYELİK AİDATLARINIZI YAPILANDIRABİLİRSİNİZ

10 Mayıs 2019

7143 SAYILI KANUN İLE ODA ÜYELİK AİDATLARINIZI YAPILANDIRABİLİRSİNİZ

 

Sayın Üyemiz,

11.05.2018 tarih ve 7143 sayılı “ Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun’un 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası ilke 5174 sayılı Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin ödenmemiş yıllık ve munzam aidat borçları yer almaktadır. Bu Çerçevede;

1-) Anılan madde 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dahil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir

2-) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmemiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakları, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde, bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesini söz konusu olmayacaktır.

3-) Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31/07/2018 tarihine kadar odamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.

4-) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun hükmünden faydalanabilir.

5-) Başvuru üzerine, odamız tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyelere bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31/7/2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık ödemeler halinde tahsil edilecektir.(Vade son ödeme tarihleri 31/08/2018-30/09/2018-31/10/2018-30/11/2018-31/12/2018)

6-) Taksitlerden herhangi birini öngörülen son ödeme tarihinde ödemeyen firmaların yapılandırması iptal edilerek ödedikleri tutar borçlarından düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden borç eski haline dönüştürülerek 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilecektir.

7-) Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5 inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartıyla da taksitlendirilebilir.

8-) Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçlular dava açmamış olması veya açılmış davalardan vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil icra takibi başlamış alacaklar için borçlunun yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretlerini, ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine edilir.

Saygılarımla,

Ek: Yapılandırma Dilekçesi için tıklayınız.. 

 

11.06.2018

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir

Paylaş

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler