KAPASİTE RAPORU

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

Kapasite Rapor Nedir?

Kapasite raporu, tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra işyerinin bulunduğu yerdeki odaya kayıt olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları hammadde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Neden Düzenlenir?

Kapasite raporları, Ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak gibi temel amaçlarla düzenlenmekle birlikte sanayi sicil belgesi, yatırım teşvik belgesi, gıda sicil belgesi, madeni yağ ruhsatı, kota ve tahsis işlemleri, ihaleler, ithalat ve ihracat işlemleri gibi pek çok alanda kullanılmak üzere de düzenlenir.

Yasal Dayanak ve Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuat;
 

28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve eki yönetmelikler,
6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
İthalat ve İhracat Mevzuatı,
Yatırım Teşvik ile ilgili Mevzuat,
Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Mevzuat,
Kamu İhale Kanunu.


Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;

Yatırım Teşvik Belgesi
Dâhilde İşleme İzin Belgesi
Sanayi Sicil Belgesi
Yıllık İşletme Cetveli
İthalat ve İhracat İşlemleri
Kamu ve Özel Sektör İhaleleri
Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Teminlerinde
İndirimli Elektrik Kullanımı
OSB'lerde arsa tahsisi

Kullanılmış Makine İthalatı
Madeni Yağ Lisansı
Sanayi Veri Tabanı
Geçici Kabul İzin Belgesi
Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım

KOSGEB, ORAN, Sanayi Bakanlığı Desteklerinden Faydalanmada
Hammadde Temininde (Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan maddeler için)
İmalatçı Belgesi Alımında
Vergi İncelemelerinde
Muhtelif Kamu İnceleme ve Denetimleri.


Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi;

01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.
Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kâğıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.

Başvuru Aşamasında Firmalardan İstenilecek Belgeler;

Kapasite raporu düzenlenmesi aşamasında firmalardan Kapasite Raporu Bilgi Formunda belirtilen evraklar talep edilir. İşbu belgeler, firma tarafından müracaat dilekçesi ekinde Odaya ibraz edilir. Gerekli görülmesi halinde firmadan ek evraklar talep edilebilir. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez. Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilebilir.
 
Başvuru Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar;

Makine veya tezgâhların cinslerine veya bulundukları atölyelere göre gruplandırılarak yazılması işyerindeki incelemeyi kolaylaştıracaktır. Özellikle yenileme başvurularında, daha önceki kapasite raporunda olmayan, yeni alınmış makine ve teçhizatın yazılması gerekmektedir.

Hammadde ihtiyaçları belirtilirken ticari markalar değil tercihen endüstride ve piyasada kullanılan genel isimlerinin yazılması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İşyeri adresi değişikliklerinde ne yapılmalıdır?

Eğer kapasite raporu düzenlenen adresten başka bir adrese taşınma varsa kapasite raporunun yeniden tanzim edilmesi için müracaat edilmesi gerekir. Diğer durumlar için ilgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir. Oda sicil kayıtları değiştirilir. Akabinde adres değişikliği, nedeni ile birlikte TOBB’a bildirilir. TOBB tarafından uygun görülürse raporun yeni hali onaylanarak sistem üzerinde Odaya gönderilir ve firma raporun yeni halinin tasdikli suretini Odadan alır.

Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde yapılan nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır?

İlgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir, Oda sicil kayıtları değiştirildikten sonra yürürlükteki kapasite raporu üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Kapasite raporu neden iptal edilir?

Kapasitesi hesaplanmış makinelerden bir kısmının veya tamamının satılması veya kiraya verilmesi; işyeri adresi değişikliği; işyeri/firma kapanışlarında; firmaların Ticaret Sicilinden / Odadan kayıtlarını sildirmeleri durumlarında iptal edilebilir.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün veya yeni bir üretim makinesi ekletmek için ne yapılmalıdır?

Kapasite Raporunun yenilenmesi için talep dilekçesi ile başvuru yapılmalıdır.


TOBB ÜCRETİ:
Kapasite raporu onay ücreti için aşağıdaki TOBB Hesaplarından birine 3.750 TL yatırarak dekontu başvuru evraklarıyla birlikte Odamıza teslim ediniz.


Hesap Adı: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
 

Akbank Bakanlıklar Şubesi........................ : IBAN: TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72

Halkbank Çukurambar Şubesi.................... : IBAN: TR14 0001 2001 3110 0016 0000 38

İş Bankası Akay Şubesi.............................. : IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

Vakıfbank Merkez Şubesi.......................... : IBAN: TR21 0001 5001 5800 7293 5864 13

Ziraat Bankası Akay Şubesi........................: IBAN: TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32

 

KAYSO ÜCRETİ: Kapasite rapor tanzim ücretini aşağıdaki KAYSO Hesaplarından birine Firma Derecesine Göre yatırarak dekontu Odamıza teslim ediniz.

Hesap Adı: Kayseri Sanayi Odası
 

Halkbank Kayseri Ticari Şubesi................. : IBAN: TR87 0001 2009 4920 0016 0000 14

Garanti Bankası Kayseri Ticari Şubesi........: IBAN: TR60 0006 2001 6130 0006 2969 64

İş Bankası Kayseri Şubesi.......................... : IBAN: TR49 0006 4000 0015 3000 0236 61

 

Kapasite Rapor Ücreti

     Fevk. Derece

7.500,00 TL

  1. 1. Derece

6.880,00 TL

  1. 2. Derece

5.940,00 TL

  1. 3. Derece

4.520,00 TL

  1. 4. Derece

4.350,00 TL

  1. 5. Derece

4.280,00 TL

Kapasite Raporu Bilgi Formu ve eklerini ilgililerine kaşe, imza yaptırdıktan sonra tarayıp, aşağıda verilen e-posta adreslerine PDF formatında gönderebilirsiniz. Bu durumda asıl evrakları Odamıza elden getirmenize gerek yoktur.

Daha Detaylı Bilgi İçin;

Sevgi DÜZEN (0 352) 315 48 26  (raporlama@kayso.org.tr)

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Kapasite Raporu Bilgi Formu ve Müracaat Dilekçesi

Kayso Gündem
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler