CAPASITY REPORT

 

KAPASİTE RAPORU İŞLEMLERİ

Kapasite Rapor Nedir?

Kapasite raporu, tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üreten tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 3 yıl geçerli olan bir belgedir.

Kapasite raporu düzenlenebilmesi için firmaların ticaret siciline tescil işlemini tamamladıktan sonra işyerinin bulunduğu yerdeki odaya kayıt olması gerekir.

Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine ve teçhizat listelerini, üretimde kullandıkları hammadde miktarlarını, sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.

Kapasite Raporu Neden Düzenlenir?

Kapasite raporları, Ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak gibi temel amaçlarla düzenlenmekle birlikte sanayi sicil belgesi, yatırım teşvik belgesi, gıda sicil belgesi, madeni yağ ruhsatı, kota ve tahsis işlemleri, ihaleler, ithalat ve ihracat işlemleri gibi pek çok alanda kullanılmak üzere de düzenlenir.

Yasal Dayanak ve Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuat;

• 28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
• 5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve eki yönetmelikler,
• 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu,
• İthalat ve İhracat Mevzuatı,
• Yatırım Teşvik ile ilgili Mevzuat,
• Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Mevzuat,
• Kamu İhale Kanunu.


Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler;

• Yatırım Teşvik Belgesi
• Dâhilde İşleme İzin Belgesi
• Sanayi Sicil Belgesi
• Yıllık İşletme Cetveli
• İthalat ve İhracat İşlemleri
• Kamu ve Özel Sektör İhaleleri
• Yurtiçi ve Yurtdışı Kredi Teminlerinde
• İndirimli Elektrik Kullanımı
• OSB'lerde arsa tahsisi
• Kullanılmış Makine İthalatı
• Madeni Yağ Lisansı
• Sanayi Veri Tabanı
• Geçici Kabul İzin Belgesi
• Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım
• KOSGEB, ORAN, Sanayi Bakanlığı Desteklerinden Faydalanmada
• Hammadde Temininde (Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan maddeler için)
• İmalatçı Belgesi Alımında
• Vergi İncelemelerinde
• Muhtelif Kamu İnceleme ve Denetimleri.

Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi;

01.02.2008 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmış olan Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminde, Kapasite Raporlarında yer alan ürünler, ana makineler ve ana tüketim maddeleri, NACE kodlama sisteminden türetilmiş olan PRODCOM 2010 kodlama sistemi ile kodlanmaktadır.
Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta, kâğıt, elden takip masraflarında oldukça azalma olmuş ve en önemlisi zamandan tasarruf sağlanarak işlemler oldukça kısa sürelere indirilmiştir. Böylece Kapasite raporlarının elektronik ortamda tutulmaları da sağlanmıştır.

Başvuru Aşamasında Firmalardan İstenilecek Belgeler;

Kapasite raporu düzenlenmesi aşamasında firmalardan Kapasite Raporu Bilgi Formunda belirtilen evraklar talep edilir. İşbu belgeler, firma tarafından müracaat dilekçesi ekinde Odaya ibraz edilir. Gerekli görülmesi halinde firmadan ek evraklar talep edilebilir. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez. Bu maddede sayılan belgelerin elektronik imzalı olanları gerekli kontrolleri yapılmak suretiyle kabul edilebilir.
 
Başvuru Formunun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar;

Makine veya tezgâhların cinslerine veya bulundukları atölyelere göre gruplandırılarak yazılması işyerindeki incelemeyi kolaylaştıracaktır. Özellikle yenileme başvurularında, daha önceki kapasite raporunda olmayan, yeni alınmış makine ve teçhizatın yazılması gerekmektedir.

Hammadde ihtiyaçları belirtilirken ticari markalar değil tercihen endüstride ve piyasada kullanılan genel isimlerinin yazılması gerekmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İşyeri adresi değişikliklerinde ne yapılmalıdır?
Eğer kapasite raporu düzenlenen adresten başka bir adrese taşınma varsa kapasite raporunun yeniden tanzim edilmesi için müracaat edilmesi gerekir. Diğer durumlar için ilgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir. Oda sicil kayıtları değiştirilir. Akabinde adres değişikliği, nedeni ile birlikte TOBB’a bildirilir. TOBB tarafından uygun görülürse raporun yeni hali onaylanarak sistem üzerinde Odaya gönderilir ve firma raporun yeni halinin tasdikli suretini Odadan alır.

Ticaret Sicil Müdürlükleri nezdinde yapılan nevi ve unvan değişikliğinde ne yapılmalıdır?
İlgili değişiklik yazılı olarak Odaya bildirilir, Oda sicil kayıtları değiştirildikten sonra yürürlükteki kapasite raporu üzerinde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Kapasite raporu neden iptal edilir?
Kapasitesi hesaplanmış makinelerden bir kısmının veya tamamının satılması veya kiraya verilmesi; işyeri adresi değişikliği; işyeri/firma kapanışlarında; firmaların Ticaret Sicilinden / Odadan kayıtlarını sildirmeleri durumlarında iptal edilebilir.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün veya yeni bir üretim makinesi ekletmek için ne yapılmalıdır?
Kapasite Raporunun yenilenmesi için talep dilekçesi ile başvuru yapılmalıdır.

Daha Detaylı Bilgi İçin;
A. Savaş Ertuğrul (sertugrul@kayso.org.tr),
M. Yüksel IŞIK (myisik@kayso.org.tr);
Abdulkadir AYSU (akaysu@kayso.org.tr)  

(0 352) 245 1050 - Sanayi Ticaret Raporlama Birimi

İlgili Dökümanlar

Döküman Adı Dökümanı Aç Dökümanı İndir
Kapasite Raporu Bilgi Formu ve Müracaat Dilekcesi

KAYSO AGENDA
Facebook
Twitter
İnstagram
İstatistikler
Üye Firmalarımız